Kelias į laisvę. Sąjūdžiui – 30

Kelias į laisvę. Sąjūdžiui – 30

2018 m. birželio 3 d. sukako 30 metų nuo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įkūrimo. 1988 m. birželio 3 d. Lietuvos Mokslų akademijos salėje vykusiame Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės steigiamajame susirinkime dalyvavo ir Kauno politechnikos instituto atstovai Antanas Karoblis, Audris Kopustinskas ir Valentinas Kiauleikis.

1988 m. birželio 22 d. KPI įkurta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė sekančią dieną susirinko tuometinio Skaičiavimo centro 205 kabinete (dabar – Informatikos fakultetas), pasiskirstė pareigomis ir prasidėjo Sąjūdžio veikla Institute. Pirmasis Sąjūdžio įgaliotinis buvo A. Karoblis, pavaduotojas – Aleksandras Targamadzė. 1988 m. liepos 13 d. KPI Sąjūdis išleido laikraščio „Kvieslys“ pirmąjį numerį (redaktorius – V. Kiauleikis). Rugsėjo pradžioje visuose fakultetuose ir „Vibtrotechnikoje“ buvo susikūrusios Sąjūdžio grupės, kurių pirmininkai sudarė koordinacinę tarybą. 1988 m. spalio 15 d. įvyko KPI Sąjūdžio grupių pirmoji konferencija, kurioje dalyvavo apie 400 žmonių.

Didžiausias Sąjūdžio nuopelnas buvo Lietuvos valstybės atkūrimas. Kovo 11-osios Nepriklausomybės aktą pasirašė 4 KPI dėstytojai sąjūdiečiai: prof. Vytautas Paliūnas, doc. Povilas Varanauskas, doc. Antanas Karoblis ir lektorius Algirdas Vaclovas Patackas. Sąjūdžio dėka 1991 m. sausį buvo apginta Lietuvos nepriklausomybė. KTU Sąjūdžio taryba kvietė studentus, dėstytojus ir darbuotojus budėti prie Aukščiausiosios tarybos rūmų Vilniuje ir prie saugomų objektų Kaune ir jo apylinkėse. Studentai, dėstytojai ir darbuotojai autobusais vyko į Vilnių ginti valstybinių objektų, kiti saugojo Kauno televizijos pastatą, savivaldybę, Sitkūnų radijo stotį ir Jūragių radijo ir televizijos retransliacijos stotį. Nors nepavyko išvengti aukų, tarp kurių buvo ir du KTU studentai Virginijus Druskis ir Rimantas Juknevičius, laisvė buvo apginta.

Taip pat KPI sąjūdžio dėka institutas tapo Kauno technologijos universitetu, įvesta dvipakopė studijų sistema, atliktos kitos svarbios reformos. KPI Sąjūdžio ir „Aukuro“ klubo iniciatyva buvo atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas, Kaune pastatyti paminklai Vytautui, Dariui ir Girėnui, istorinės prezidentūros sodelyje įamžinti prezidentai Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis ir Kazys Grinius.

Parodoje panaudotos skaitmeninės dokumentų ir fotografijų kopijos iš KTU muziejaus ir Kovo 11-osios akto signatarų archyvų. Parodą parengė KTU muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė.